Privacyverklaring

Ik begin deze verklaring maar even in mijn eigen woorden. Verder naar beneden vind je een meer officiële verklaring.

Ik bewaar gegevens van je. Dat doe ik veilig.

Wat bewaar ik? Je naam, adres, telefoonnummer en mail-adres.

Waarvoor bewaar ik ze? Voor het sturen van facturen, het sturen van de nieuwsbrief en voor het melden van acute situaties binnen de school.

Hoe lang bewaar ik ze. Zolang je leerling bent (database facturen), of zolang je de nieuwsbrief wilt ontvangen (database mailchimp).

Ik deel jouw gegevens nooit met derden. Ik maak geen gebruik van cookies.

Mocht je je gegevens willen aanpassen, stuur me dan even een mailtje: max@maxtack.nl.

Hieronder de meer officiële tekst:
Max Tack Tai Chi, gevestigd aan Oranjeweg 123 te Emst, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen over de gegevensbescherming kun je contact opnemen met Max Tack via max@maxtack.nl.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Max Tack Tai Chi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

Naam, adres, telefoonnummer, mail-adres.

Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via max@maxtack.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Max Tack Tai Chi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Toezenden van facturen.
Toezenden van nieuwsbrief.
Op de hoogte houden van acute situaties binnen de school.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zolang je leerling bent, zolang je de nieuwsbrief wilt ontvangen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Max Tack Tai Chi verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Max Tack Tai Chi gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Max Tack Tai Chi en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar max@maxtack.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
Max Tack Tai Chi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Max Tack Tai Chi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via max@maxtack.nl
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Max Tack Tai Chi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de persoonsgegevens: tot aan opzegging.