Spelregels, oftewel leveringsvoorwaarden, zoals ze worden gebruikt door Max Tack Trainingen te Apeldoorn en van toepassing zijn op alle lessen en cursussen en op workshops met een open inschrijving.

1.        Lessen
1.1     Lessen vinden volgens afspraak plaats, voor het actuele lesrooster en vakanties zie de website of het mededelingenbord.
1.2     Heb je een les gemist, dan kun je – in overleg – inhalen op een ander moment. Er vindt geen restitutie plaats.
1.3     Totdat je hebt aangegeven dat je wilt stoppen gaan we ervan uit dat je doorgaat , inclusief de daarbij behorende financiële verplichting.
1.4     Opzeggen doe je schriftelijk onder vermelding van beëindigingsdatum.
1.5     Na de datum van binnenkomst van de schriftelijke opzegging geldt er minimaal 1 maand opzegtermijn.

2        Cursus
2.1     Een cursus is een van te voren vastgestelde set lessen die een eenheid vormen.
2.2     Na opgave kun je tot 2 weken voor de startdatum van de 1e les opzeggen, daana ben je het volledige cursusgeld verschuldigd.

3.        Aanmelding
3.1     Aanmelding voor cursus en lessen vindt plaats door het inleveren van een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Met het ondertekenen van dat formulier wordt je geacht ook op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.
3.2     Aanmelding voor workshops: aanmelding bij voorkeur via de mail, eventueel ook per telefoon.
3.3    Max Tack Trainingen is gerechtigd aanmeldingen zonder opgaaf van reden te weigeren.

4.        Betaling
4.1     Na aanmelding krijg je een factuur. Bij automatische incasso worden op de factuur de bedragen vermeld die zullen worden afgeschreven. Wanneer je zelf overmaakt vermeld dan altijd het factuurnummer. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2     Betaling per automatische incasso levert een jaarlijkse korting op.
4.3     Na schriftelijke opzegging blijven de financiële verplichtingen bestaan voor de periode tot de einddatum.
4.4     Wanneer betaling niet op tijd is geschied wordt dit bedrag, verhoogd met administratiekosten en eventuele incassokosten, schriftelijk in rekening gebracht.

5.        Tarieven
5.2     De actuele tarieven staan op de website en worden jaarlijks aangepast.
5.3     Betaling geschiedt per kwartaal of per jaar. De eerste factuur wordt aangepast aan het aantal lessen dat dat jaar of kwartaal nog gevolgd kunnen worden.

6.        Tot slot
6.1    Lessen, cursussen en workshops worden op eigen risico bijgewoond. Dit betreft zowel eigendommen als gezondheidsrisico’s. Docenten kunnen hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.